Table 6 : Men's Singles

Group Match : Round 3

372 - YADAV Abhishek

528 - SNEHAMOY Mallick

PSPB

0

Set Won : 0

Set - 1

WB

0

Set Won : 0