Table 6 : Men's Singles

Group Match : Round 3

528 - SNEHAMOY Mallick

372 - YADAV Abhishek

WB

0

Set Won : 0

Set - 1

PSPB

0

Set Won : 0