Table 1 : Cadet Girls's TEAM

Group Match : Round 1

645 - ISSHANI J

691 - BASKAR Kavyasree

PON

0

Set Won : 0

Set - 12

TN

0

Set Won : 0