Table 1 : Men's Singles

Group Match : Round 2

372 - YADAV Abhishek

325 - SHRIVAS Rajat

PSPB

0

Set Won : 0

Set - 2

MP

0

Set Won : 0